Från och med den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp av el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. En del av bidraget kan användas för fönsterbyte eller byte av ytterdörrar. Förutsättningen är att den som ansöker även fått bidrag för ett nytt värmesystem. 

Bidraget som beslutats om av regeringen är ett sätt att skynda på omställningen till en mer hållbar energiförbrukning. Det gynnar både miljön och husägarens plånbok. 

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för två olika typer av åtgärder:

  • Värmesystemsåtgärder. Du som har ett småhus som värms upp av el eller gas kan söka bidrag att för installera ett energieffektivare värmesystem. Det kan handla om värmepump, biobränslepanna, radiatorer eller andra värmedistributionssystem, fjärrvärmecentral, värmeväxlare, skorsten, styrutrustning till värmepump, utrustning för värmeackumulering, eller annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.
  • Klimatskärmsåtgärder. När du fått bidrag för värmesystemsåtgärder kan du även få bidrag för exempelvis byte av fönster och/eller ytterdörrar. (Det är alltså inte möjligt att ansöka om bidrag för exempelvis fönsterbyte utan att dessa kombineras med en eller flera värmesystemsåtgärder.)

Få upp till 60 000 kronor

Bidrag ges för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för material och installation. Du kan som mest få 30 000 kronor i bidrag för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor i bidrag för klimatskärmsåtgärder (exempelvis fönsterbyte). Bidrag ges inte om bidragets storlek understiger 10 000 kronor. 

På samma sätt som för rotavdrag, är en förutsättning för att få ta del av bidraget är att du anlitar ett företag med F-skattsedel för de olika arbetena. 

Vad menas med ett småhus?

Ett småhus är antingen ett en- eller tvåbostadshus som är friliggande, eller ett par-, rad- eller kedjehus. För att få det nya bidraget behöver du helt eller delvis äga småhuset och du måste också bo i huset. Fritidshus omfattas alltså inte av bidraget.

Bra att veta när du ansöker:

  • En ansökan om bidrag görs smidigast på Boverkets webbplats. Det är sedan länsstyrelsen i det län där småhuset ligger som handlägger ärendet.
  • De handlingar som anges i formuläret ska bifogas i ansökan.
  • Bidrag får sökas vid högst två tillfällen. En gång för värmesystemsåtgärder (exempelvis fjärrvärme) och en gång för klimatskärmsåtgärder (exempelvis fönsterbyte).
  • En ansökan om bidrag ska ha kommit in inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades, dock senast den 1 juni 2025.