KUNDSERVICE

Här hittar du allt från vår produktkatalog och produktkataloger till vår FAQ och information om vår omfattande garanti. Du är alltid varmt välkommen att vända dig till din lokala fönsterbytare eller kontakta oss på 010-251 46 40 eller info@erafonster.se.

TRANSPORT, LEVERANSMOTTAGNING, LEVERANSKONTROLL OCH ANMÄLAN AV TRANSPORTSKADA.

ALLMÄNT

Transport ska alltid ske i täckt fordon. Under transport ska produkterna skyddas mot fukt, nederbörd och nedsmutsning. Fönster, fönsterdörrar, takfönster och skjutdörrar ska transporteras stående på kant, aldrig liggande plant.

 

OBS! Inga anmärkningar om t ex sprucken glasfals eller sprucket glas godtas som reklamation om produkten transporterats liggande. Inga skador som uppkommit till följd av ovarsam eller felaktig hantering efter det att produkten lämnat ERA godtas som reklamation.

 

LEVERANSMOTTAGNING

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Även leveransens omfattning ska kontrolleras, så att inget fattas och så att leveransen överensstämmer med beställningen.

 

Den som kvitterar och tar emot godset har ansvaret för att anmärka om något fattas eller om leveransen är felaktig, om det finns transportskador, andra synliga skador eller emballageskador. Sådan anmärkning ska göras på fraktdokumentets kvittensdel, se nedan.

 

TRANSPORTSKADA, BRIST ELLER FEL I LEVERANS

Upptäcks en transportskada på godset eller ett fel i leveransens omfattning: ta emot godset och gör en anmärkning om skadan/felet på fraktdokumentet. Kvittera aldrig utan att först göra denna anmärkning!

Anmärkningen behöver inte vara detaljerad, men den är nödvändig för att skadan eller felet skall kunna regleras. Både mottagare och chaufför skall därefter skriva under fraktdokumentet.

 

Anmäl därefter ev. skador till inköpsstället omgående eller senast fyra (4) dagar efter leveransmottagning. Digitalbilder på skadan både underlättar och påskyndar tillverkarens handläggning! Bilderna lämnas till inköpsstället i samband med anmälan.

 

OBS! Om inte mottagaren, dvs. den som skriver på fraktdokumentet, gör en anmärkning på fraktdokumentet innan godset kvitteras står mottagaren helt för risken. Eventuella skador som upptäcks i efterhand behandlas ej som transportskada. Fraktdokumentskvittensen är att betrakta som en juridisk handling.

 

Skadade produkter måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adressetikett från avsändaren.

 

OBS! Transportskada eller fel i leveransens omfattning enligt ovan kan EJ åberopas om anmälan inte görs inom fyra (4) dagar efter leveransmottagning.

 

DOLDA SKADOR UPPTÄCKTA EFTER LEVERANS

Snarast efter leveransmottagning skall godset packas upp och besiktigas. Synliga fel som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen enligt ovan, skall anmälas till inköpsstället av mottagaren, innan produkten monteras och senast inom fyra (4) dagar efter leveransmottagning.

 

Skadade produkter måste lagras tills utredningen är klar. Mottagaren får inte returnera gods utan att ha fått fraktsedel och adressetikett från avsändaren.

 

OBS! Transportskada enligt ovan kan EJ åberopas om anmälan inte görs inom fyra (4) dagar efter leveransmottagning.

 

FILER FÖR NEDLADDNING

ERA-transport.pdf

Låt oss göra jobbet

På ERA Fönster samarbetar vi bara med certifierade fönsterbytare. För dig innebär det ett bekymmersfritt fönsterbyte där de bästa i branschen hjälper dig – från första besöket, till måttagning, tillverkning och färdig montering.

Hitta din lokala fönsterbytare

Låt oss göra jobbet